Căn cứ Quy chế tuyển sinh Trung học Cơ sở và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/1/2014 cùa Bộ Giáo dục Đào tạo; Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/2/2018 sửa đổi bổ ...