Nhằm lập thành tích thiết thực chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3. Liên đội đã tổ chức Ngày hội Công nhận chuyên hiệu gắn với Lễ trưởng thành Đội với nhiều nội dung thiết thực dành cho toàn Liên Đội.